ΟΜΗΡΟΣ Life Long Education (Adult Courses)

Εκπαιδευτικά Προγράμματα | ΟΜΗΡΟΣ – Life Long Education (Adult Courses)

ΟΜΗΡΟΣ - Life Long Education (Adult Courses)

Το πρόγραμμα προσφέρει μαθήματα ξένης γλώσσας σε φιλικό περιβάλλον και οικεία ατμόσφαιρα. Έμφαση δίνεται στην προφορική επικοινωνία και γενικότερα, στη γλώσσα που χρησιμοποιείται στις καθημερινές συναλλαγές.   Παράλληλα δουλεύονται όλες οι γνωστικές δεξιότητες ώστε να οδηγήσουν στην απαιτούμενη πιστοποίηση της γνώσης.